Kā var samazināt uzrēķinu pirms/pēc nodokļu audita

Pirms saņēmāt paziņojumu no Valsts ieņēmumu dienesta, ka Jums tiks uzsākts nodokļu audits, ir jāņem vērā, ka jau no audita sākuma brīža ir iespēja sākt veikt darbības, kas būs vērstas uz nodokļu audita rezultātā aprēķināto papildus nodokļu maksājumu, nokavējuma un soda naudas samazināšanu.

Pirms sākt aplūkot veidus, kā var samazināt audita uzrēķinu, vērsīšu Jūsu uzmanību, ka šajā rakstā ies runa par tādiem uzrēķina samazināšanas veidiem, kurus reglamentē likums. 

1. Samazināt soda naudu par 50%.

Lai izmantotu šādu iespēju, pārbaudāmām uzņēmumam vai fiziskai personai ir jāsāk gatavoties uzreiz pēc nodokļu audita uzsākšanas. Lai būtu iespējams izmantot soda naudas samazināšanu uz 50%, jārealizējas šādiem priekšnosacījumiem:

– audita rezultātā konstatētais pārkāpums nedrīkst būt atkārtots;

– jāievēro nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņus;

– audita gaitā jāsadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu; 

– nedrīkst būt nodokļu parādi;

2. Samazināt nokavējuma naudu un/vai soda naudu līdz 85%

Uzreiz jāatzīmē, ka ne vienmēr nodokļu maksātājam ir iespēja izmantot šādu iespēju pilnā apmērā. Pastāvot noteiktajiem apstākļiem ir iespēja samazināt tikai naudas sodu uz 50% vai 85%, vai tikai nokavējuma naudu uz 50% vai 85% vai soda naudu un nokavējuma naudu uz 50%. Par šiem apstākļiem būs zināms tad, kad Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieņems lēmumu par nodokļu audita rezultātiem vai arī īsi pirms tam.

Pēc lēmuma par nodokļu audita rezultātiem saņemšanas, pārbaudāmai personai ir iespēja vienoties ar Valsts ieņēmumu dienestu  par soda vai nokavējuma naudas samazināšanu. Jāņem vērā, ka vienojoties ar VID par soda vai nokavējuma naudas samazināšanu apstrīdēt/pārsūdzēt VID lēmumu par nodokļu audita rezultātiem nebūs iespējas. 

3.Sadalīt uzrēķinu uz laiku līdz 5 gadiem

Neskatoties uz apstākli, ka šāda iespēja nesamazina kopējo uzrēķinu, šo iespēju bieži izmanto.  Ja izdodas panākt uzrēķina sadalīšanu uz laiku līdz 5 gadiem, nodokļu maksātājs katru mēnesi maksā daļu no uzrēķina proporcionāli mēnešu skaitam, uz kuru izdevās sadalīt uzrēķinu. 

Panākot šāda rakstura vienošanos ar VID, pārbaudāmā persona var turpināt strīdu ar VID, apstrīdot un pārsūdzot tā lēmumus.

4. Samazināt uzrēķinu ar tiesas palīdzību. 

Tiesa ir tā institūcija, kuras kompetencē ietilpst VID pieņemto lēmumu atcelšana vai koriģēšana par labu nodokļu maksātājam. Jāatzīmē ka ne vienmēr ar tiesvedības procesu ir iespēja panākt pozitīvu rezultātu. Katrā lietā ir savas nianses, kuras ievērojot ir iespēja saprast, vai tiesas nolēmums būs vai nebūs uzņēmējam labvēlīgs. 

Pieredze apstiprina, ka tiesvedības process apelācijas instancē ir efektīvāks, salīdzinājumā ar tiesvedību pirmās instances tiesā. Līdz ar to pastāv lielāka iespēja panākt taisnīgu strīda noregulējumu tieši apelācijas instances tiesā. 

5. Uzrēķina samazināšana pārbaudes ietvaros.

Pieredze apstiprina, ka uzrēķinu ir jāsamazina tad, kad precīzs uzrēķina cipars vel nav zināms – audita procesa ietvaros. Audita procesa ietvaros no VID puses notiek pierādījumu un pārbaudāmās personas argumentācijas vērtēšana. Šajā procesā nodokļu maksātājam ir jābūt spējīgām pārliecināt VID auditoru, ka viņa izvēlētā nodokļu optimizēšana atbilst likumiem, tiesu praksei, ka VID nepareizi interpretē tiesību normu uz kuras pamata var uztaisīt uzrēķinu utt. 

Jo kvalitatīvāk tiks organizēts audits, jo efektīvāk un vieglāk būs iespēja paredzēt un organizēt audita lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas procesus.