Ko darīt ja ir/sāk veidoties nodokļu parāds?

Pirms lasīt šo rakstu, lūdzu ņemt vērā, ka katra uzņēmuma situācija var atšķirties no zemāk aprakstītajām. Katrā gadījumā ir savas nianses, kuras nedrīkst neņemt vērā. Katram uzņēmējam ir savas intereses, kuras jāņem vērā izvēloties vienu vai otru nodokļu parādu maksāšanas/nemaksāšanas veidu.

Uz doto brīdi pastāv divi populārākie veidi kā nodokļu parāds var izveidoties:

  1. Kārtējo nodokļu nemaksāšana;
  2. Nodokļu audita rezultātā aprēķinātie papildus nodokļu maksājumi.

Ja runa iet par kārtējo nodokļu nemaksāšanu, tad uzņēmējs var prognozēt un gaidīt VID rīcību – kontu bloķēšana, aizlieguma atsavināt uzņēmuma kapitāldaļas uzlikšana utt.  Svarīgi ir sagatavoties un zināt VID darbības pirms tās tiek veiktas, jo no tām būs atkarīga uzņēmuma turpmāka darbības spēja. Ja runa iet par nodokļu audita rezultātā aprēķinātajiem nodokļiem, tad prognozēt nodokļu apmēru gandrīz nav iespējams, tomēr ir iespēja prognozēt noteikto VID rīcību.

Šajā rakstā tiks aplūkoti procesi, kas notiek ja netiek maksāti kārtējie nodokļu maksājumi. Par nodokļu auditā aprēķinātajiem nodokļiem lasiet turpmākajos rakstos.

Ja uzņēmumam veidojas nodokļu parāds, VID noteikti sūtīs brīdinājuma vēstules ar lūgumu to samaksāt. Parasti, tieši pēc VID brīdinājuma saņemšanas uzņēmēji sāk meklēt risinājumus un tā ir pirmā uzņēmēja rīcības nepilnība. Parasti VID brīdinājumi tiek sūtīti 30-90 dienas pēc nodokļa maksājuma  termiņā iestāšanas. Ja uzņēmēja reakcija uz nodokļu parādu sāk parādīties pēc VID brīdinājuma saņemšanas, uzņēmējs zaudē iespēju sadalīt nokavēto nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem, jo tiek nokavēts šī procesa ierosināšanas termiņš. To ir jādara 15 dienu laikā  no nodokļa maksājuma termiņa iestāšanās. Piemēram, ja oktobra VSAOI un IIN samaksas termiņš ir 15.augusts un uzņēmums to nav spējīgs samaksāt, tad oktobra VSAOI un IIN uzņēmējam ir iespēja sadalīt uz laiku līdz 5 gadiem līdz 30.augustam. Ja termiņš ir nokavēts nodokļu samaksas/piedziņas kārtība aiziet citā virzienā.

Kas notiek, ja 15 dienu termiņš ir nokavēts? Likums pieļauj iespēju arī pēc minēta termiņā notecēšanas sadalīt vai atlikt nodokļu samaksu, tomēr tas nav attiecināms uz visiem uzņēmumiem un gadījumiem. Tā, piemēram nodokļu samaksu var atlikt/sadalīt, ja nodokļu nokavējams radies nepārvaramas varas dēļ. Var sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam to nodokļu maksājumu  samaksu, kas izveidojušies deklarāciju precizēšanas rezultātā utt.

Visbiežāk neviens no alternatīvajiem variantiem nav piemērojams un uzņēmējam paliek divas iespējas. Pirmā – samaksāt nokavētos nodokļus, otrā – gaidīt VID lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Parasti VID lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu paredz šādus piespiedu līdzekļus:

  • piedziņas vēršana uz naudas līdzekļiem nodokļu maksātāja kontā kredītiestādē vai kontā, kas atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja;
  • skaidras naudas izņemšana no nodokļu maksātāja kases vai citas glabāšanas vietas;
  • piedziņas vēršana uz nodokļu maksātāja mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura atrodas pie trešajām personām);

! Svarīgi atzīmēt, ka nodokļu nemaksāšana ir pamats VID piemērot nodrošinājuma līdzekļus, kas turpmāk var apgrūtināt iespēju realizēt svarīgus problēmu risināšanas aspektus. Tāpēc uzņēmējam sava rīcība un plāni jāprognozē, ņemot vērā nodrošinājuma līdzekļu piemērošanas iespēju.

Kad tiek saņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, uzņēmējam rodas pienākums izpildīt lēmumā norādīto – samaksāt nokavētos nodokļus. Ar lēmuma pieņemšanu VID izdara nepatīkamāko uzņēmējam darbību – bloķē bankas kontus. Ja uzņēmējam nav iespēju samaksāt nodokļu parādu vienā maksājumā un pastāv velme turpināt veikt saimniecisko darbību, uzņēmējam jāvienojas ar VID sadalīt nokavēto nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz trīs gadiem. Pēc tam, kad ar VID panākta vienošanās, VID pieņem lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, kurā ietver nodokļu samaksas grafiku. Pēc lēmuma pieņemšanas, bankas konti tiek atbloķēti un uzņēmējam rodas iespēja turpināt saimniecisko darbību.

Ja uzņēmējs neievēro grafiku, VID ir tiesības atcelt panākto vienošanos un atkārtoti piedzīt no uzņēmēja pilnu nokavēto nodokļu summu, savukārt uzņēmējam ir tiesības atkārtoti ierosināt lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un vienoties ar VID par nodokļu samaksas sadalījumu uz laiku līdz 3 gadiem. Tomēr jāņem vērā, ka gadījumā, ja iepriekš panākta vienošanās bija atcelta grafika neievērošanas dēļ, uzņēmējam būs grūtības pārliecināt VID par uzņēmuma spējām otro reizi mēģināt samaksāt nodokļu parādu pa daļām.

Ja vienošanos nav iespējams panākt un uzņēmumam nav līdzekļu (nauda, kustamā/nekustamā manta), lai pilnā apmērā samaksātu nodokļu parādu, uzņēmējam ir jādomā par maksātnespējas procesa ierosināšanu. Maksātnespējas procesa ietvaros uzņēmējam būs divas iespējas – iniciēt tiesiskās aizsardzības procesu vai likvidāciju. Tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros uzņēmējam būs iespēja samaksāt nodokļu parādu un atjaunot uzņēmuma saimniecisko darbību, savukārt uzņēmuma likvidācijas gadījumā, uzņēmums tiks likvidēts.

Jāņem vērā svarīgs apstāklis! Neskatoties uz to, ka uzņēmums var būt likvidēts (maksātnespējas vai kāda cita procesa ietvaros), nodokļu parāds var turpināt pastāvēt un VID ir tiesības mēģināt to piedzīt no uzņēmuma vadības (valdes locekļiem vai faktiskajiem vadītājiem). Par piedziņas procesu no uzņēmuma valdes locekļiem lasiet turpmākajos rakstos.