Profesiju klasifikators. Pēdēja redakcija

Veidots, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-08).

Pirmā pamatgrupa: VADĪTĀJI

11 LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI
111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji
1111 Likumdevēji
1112 Valsts augstākās amatpersonas
1114 Biedrību un nodibinājumu amatpersonas
112 Rīkotāj direktori un uzņēmumu vadītāji
1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji
12 ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI UN KOMERCDIREKTORI
121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji
1211 Administratīvie un finanšu vadītāji
1212 Personāla vadītāji
1213 Politikas un plānošanas vadītāji
1219 Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji
122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji
1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji
1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji
1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji
13 RAŽOŠANAS UN SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI
131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji
1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji
1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji
132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji
1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji
1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji
1323 Būvniecības jomas vadītāji
1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji
133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji
1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji
134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji
1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji
1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji
1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji
1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji
1345 Izglītības jomas vadītāji
1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji
1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji
14 VIESMĪLĪBAS, ĒDINĀŠANAS, TIRDZNIECĪBAS UN CITU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI
141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji
1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji
1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji
142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji
1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji
143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji
1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji
1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji

Otrā pamatgrupa: VECĀKIE SPECIĀLISTI

21 ZINĀTNES UN INŽENIERZINĀTŅU JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI
211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti
2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi
2112 Meteorologi
2113 Ķīmiķi
2114 Ģeologi un ģeofiziķi
212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi
2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi
213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti
2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2132 Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti
2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti
214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)
2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri
2142 Būvinženieri
2143 Vides inženieri
2144 Mehānikas inženieri
2145 Ķīmijas inženieri
2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2149 Citur neklasificēti inženieri
215 Elektrotehnoloģiju inženieri
2151 Elektroinženieri
2152 Elektronikas inženieri
2153 Telekomunikāciju inženieri
216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri
2161 Arhitekti
2162 Ainavu arhitekti
2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri
2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji
2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri
2166 Grafikas un multimediju dizaineri
22 VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI
221 Ārsti
2211 Vispārējās prakses ārsti
2212 Specialitāšu ārsti
222 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti
2221 Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti
2222 Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti
223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti
2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti
224 Ārstu palīgi
2240 Ārstu palīgi
225 Veterinārārsti
2250 Veterinārārsti
226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti
2261 Zobārsti
2262 Farmaceiti
2263 Vides, darba aizsardzības un higiēnas vecākie speciālisti
2264 Fizioterapeiti
2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti
2266 Audiologi un runas terapeiti
2267 Optometristi
2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti
23 IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI
231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls
2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls
232 Profesionālās izglītības pedagogi
2320 Profesionālās izglītības pedagogi
233 Vidējās izglītības pedagogi
2330 Vidējās izglītības pedagogi
234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi
2341 Pamatizglītības pedagogi
2342 Pirmsskolas pedagogi
235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti
2351 Izglītības metodikas speciālisti
2352 Speciālās izglītības pedagogi
2354 Citi mūzikas skolotāji
2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji
2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti
24 KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI
241 Finanšu vecākie speciālisti
2411 Grāmatveži
2412 Finanšu un investīciju konsultanti
2413 Finanšu analītiķi
242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti
2421 Vadības un organizācijas analītiķi
2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti
2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti
2424 Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti
243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti
2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti
2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti
2433 Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))
2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti
25 INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI
251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi
2511 Sistēmanalītiķi
2512 Programmētāji
2513 Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji
2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji
2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi
252 Datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti
2521 Datu bāzu veidotāji un administratori
2522 Sistēmu administratori
2523 Datortīklu vecākie speciālisti
2529 Citur neklasificēti datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti
26 JURIDISKO, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI
261 Juridisko lietu vecākie speciālisti
2611 Juristi
2612 Tiesneši
2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti
262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti
2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti
2631 Ekonomisti
2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi
2634 Psihologi
2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti
2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti
264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti
2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti
2642 Žurnālisti
2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti
265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki
2651 Vizuālo mākslu mākslinieki
2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi
2653 Dejotāji un horeogrāfi
2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti
2655 Aktieri
2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori
2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki

Trešā pamatgrupa: SPECIĀLISTI

31 ZINĀTNES UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI
311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti
3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti
3112 Būvniecības speciālisti
3113 Elektrotehnikas speciālisti
3114 Elektronikas speciālisti
3115 Inženiermehānikas speciālisti
3116 Inženierķīmijas speciālisti
3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti
3118 Rasētāji
3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti
312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi
3121 Ieguves rūpniecības uzraugi
3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi
3123 Būvniecības uzraugi
313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti
3131 Elektrostaciju operatori
3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori
3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori
3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori
3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti
3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti
314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti
3141 Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)
3142 Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti
3143 Mežsaimniecības speciālisti
315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti
3151 Kuģu mehāniķi
3152 Kuģu vadītāji un loči
3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti
3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri
3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti
32 VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI
321 Medicīnas un farmācijas speciālisti
3211 Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti
3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti
3213 Farmaceitu asistenti
3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti
322 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju speciālisti
3221 Medicīnas māsu profesiju speciālisti
323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti
3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti
324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti
3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti
325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti
3251 Zobārstu asistenti un palīgi
3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti
3254 Optiķi
3255 Fizioterapijas speciālisti
3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti
3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki
3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti
33 KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) SPECIĀLISTI
331 Finanšu un matemātikas speciālisti
3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri
3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti
3313 Grāmatvedības speciālisti
3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti
3315 Novērtētāji un izsolītāji
332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki
3321 Apdrošināšanas pārstāvji
3322 Tirdzniecības pārstāvji
3323 Iepirkumu speciālisti
3324 Tirdzniecības starpnieki
333 Komercpakalpojumu speciālisti
3331 Preču pārvadājumu aģenti
3332 Konferenču un pasākumu organizatori
3333 Nodarbinātības aģenti
3334 Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti
3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti
334 Administratīvie un specializētie sekretāri
3341 Biroja vadītāji
3342 Juridiskie sekretāri
3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri
3344 Medicīnas jomas sekretāri
335 Valsts varas īstenošanas speciālisti
3351 Muitnieki
3352 Valsts nodokļu inspektori
3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti
3354 Valsts licencēšanas speciālisti
3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji
3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti
34 JURIDISKO, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU UN TĀM RADNIECĪGU LIETU SPECIĀLISTI
341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti
3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti
3412 Sociālā darba speciālisti
3413 Reliģisko lietu speciālisti
342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti
3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti
3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti
3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori
343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti
3431 Fotogrāfi
3432 Dizaina speciālisti un dekoratori
3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti
3434 Šefpavāri
3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti
35 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS SPECIĀLISTI
351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti
3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti
3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti
3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti
3514 Tīklu speciālisti
352 Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti
3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti
3522 Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti

Ceturtā pamatgrupa: KALPOTĀJI

41 IESTĀŽU KALPOTĀJI UN KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORI
411 Iestāžu kalpotāji
4110 Iestāžu kalpotāji
412 Sekretāri
4120 Sekretāri
413 Kancelejas tehnikas operatori
4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki
4132 Datu ievadīšanas operatori
42 KLIENTU APKALPOTĀJI
421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki
4213 Lombardu darbinieki un augļotāji
4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
422 Klientu informētāji
4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki
4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki
4223 Telefona komutatoru operatori
4224 Viesnīcu administratori
4225 Uzziņu operatori
4226 Reģistratori
4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji
4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki
43 UZSKAITES UN MATERIĀLO VĒRTĪBU REĢISTRĒŠANAS DARBINIEKI
431 Uzskaites darbinieki
4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki
4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki
4313 Algu aprēķināšanas darbinieki
432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki
4321 Noliktavu darbinieki
4322 Ražošanas uzskaites darbinieki
4323 Transporta uzskaites darbinieki
44 CITI KALPOTĀJI
441 Citi kalpotāji
4411 Bibliotēku darbinieki
4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki
4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
4414 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki
4416 Personāla uzskaites darbinieki
4419 Citur neklasificēti kalpotāji

Piektā pamatgrupa: PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

51 INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI
511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi
5111 Ceļojumu pavadoņi un stjuarti
5112 Transporta konduktori
5113 Ceļojumu gidi
512 Pavāri
5120 Pavāri
513 Viesmīļi un bārmeņi
5131 Viesmīļi
5132 Bārmeņi
514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
5141 Frizieri
5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki
515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji
5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs
5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās
5153 Namu apsaimniekotāji
516 Citi individuālo pakalpojumu jomas darbinieki
5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
5162 Pavadoņi un sulaiņi
5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki
5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki
5165 Braukšanas apmācības instruktori
5169 Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki
52 TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI
521 Ielu un tirgus pārdevēji
5211 Tirgus pārdevēji
5212 Ielu tirgotāji
522 Veikalu pārdevēji
5222 Vecākie pārdevēji
5223 Veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi
523 Kasieri un biļešu pārdevēji
5230 Kasieri un biļešu pārdevēji
524 Citi tirdzniecības darbinieki
5241 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi
5242 Preču demonstrētāji
5243 Komivojažieri
5244 Pārdevēji pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem
5245 Pārdevēji degvielas uzpildes stacijā
5246 Ēdināšanas uzņēmuma kasieri-pārdevēji
53 INDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKI
531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi
5311 Bērnu aprūpes darbinieki
5312 Skolotāju palīgi
532 Individuālās aprūpes darbinieki
5321 Sanitāri
5322 Individuālās mājaprūpes darbinieki
5329 Citur neklasificēti individuālās aprūpes darbinieki
54 APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI
541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki
5411 Ugunsdzēsēji un glābēji
5412 Policisti
5413 Ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības darbinieki
5414 Apsargi
5419 Citur neklasificēti apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki

Sestā pamatgrupa: KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

61 KVALIFICĒTI TIRGUS LAUKSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI
611 Kultūraugu audzētāji
6111 Labības un sakņaugu audzētāji
6112 Koku un krūmu audzētāji
6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji
6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji
612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji
6122 Māj putnu audzētāji
6123 Biškopji un zīdtārpiņu audzētāji
6129 Citur neklasificēti lopkopji
613 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji
6130 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji
62 KVALIFICĒTI TIRGUS MEŽSAIMNIECĪBAS, ZIVSAIMNIECĪBAS UN MEDĪBU SAIMNIECĪBAS DARBINIEKI
621 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
6210 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki
6221 Akvakultūras darbinieki
6222 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki
6223 Jūras, tāljūras zvejnieki
6224 Mednieki
63 PERSONISKĀ PATĒRIŅA LAUKSAIMNIEKI, ZVEJNIEKI, MEDNIEKI UN VĀCĒJI
633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji
6330 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji

Septītā pamatgrupa: KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI

71 BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI (IZŅEMOT ELEKTRIĶUS)
711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7111 Ēku būvnieki
7112 Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7113 Akmeņu mūrnieki un akmeņkaļi
7114 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7115 Namdari un būvgaldnieki
7119 Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7121 Jumiķi
7122 Grīdu seguma klājēji un flīzētāji
7123 Apmetēji
7124 Izolācijas darbu veicēji
7125 Stiklinieki
7126 Sanitārtehniķi
7127 Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi
713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7131 Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7132 Apsmidzinātāji un lakotāji
7133 Būvju konstrukciju tīrītāji
72 METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN TĀM RADNIECĪGU JOMU STRĀDNIEKI
721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7211 Metālliešanas veidņu izgatavotāji
7212 Metinātāji un griezēji
7213 Valcētāji un skārdnieki
7214 Metāla konstrukciju sagatavotāji un montētāji
7215 Takelētāji
722 Kalēji, instrumentu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7221 Kalēji un presētāji
7222 Instrumentatslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7223 Metālapstrādes un citu darbgaldu strādnieki un operatori
7224 Metāla pulētāji, slīpētāji un instrumentu asinātāji
723 Mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki
7231 Mehānisko transportlīdzekļu mehāniķi un remontatslēdznieki
7232 Gaisa kuģu mehāniķi un remontatslēdznieki
7233 Lauksaimniecības un rūpniecības mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki
7234 Velosipēdu atslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
73 AMATNIEKI UN IESPIEDDARBU STRĀDNIEKI
731 Amatnieki
7311 Precīzijas izstrādājumu izgatavotāji un labotāji
7312 Mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji
7313 Juvelieri
7314 Podnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7315 Stikla izstrādājumu izgatavotāji un apdarinātāji
7316 Dekoratīvie apgleznotāji, gravētāji un kodinātāji
7317 Koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji
7318 Tekstila, ādas un tām radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji
7319 Citur neklasificēti amatnieki
732 Iespieddarbu strādnieki
7321 Burtliči, iespiedgravētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7322 Iespiedēji
7323 Grāmatu iesējēji un apdarinātāji
74 ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU STRĀDNIEKI
741 Elektroiekārtu uzstādītāji un labotāji
7411 Būvelektriķi un tiem radniecīgu jomu elektriķi
7412 Elektroiekārtu mehāniķi un atslēdznieki
7413 Elektrolīniju uzstādītāji un labotāji
742 Elektronisko un telekomunikāciju iekārtu mehāniķi un labotāji
7421 Elektronikas mehāniķi un apkalpotāji
7422 Informācijas tehnoloģiju uzstādītāji un apkalpotāji
75 PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN KOKAPSTRĀDES STRĀDNIEKI, APĢĒRBU IZGATAVOŠANAS UN CITI AMATNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI
751 Pārtikas pārstrādes strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7511 Miesnieki, zivju pārstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7512 Maiznieki, konditori un konfekšu ražotāji
7513 Piena produktu ražotāji
7514 Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu pārstrādātāji
7515 Pārtikas produktu un dzērienu degustatori
7516 Tabakas apstrādātāji un tās izstrādājumu ražotāji
752 Kokapstrādes strādnieki, mēbeļu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7521 Koksnes pirmapstrādes strādnieki
7522 Mēbeļu un citu koka izstrādājumu ražotāji
7523 Kokapstrādes instrumentu un darbgaldu regulētāji un operatori
753 Apģērbu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7531 Šuvēji un cepuru izgatavotāji
7532 Apģērbu un līdzīgu izstrādājumu modelētāji un piegriezēji
7533 Šuvēji, izšuvēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7534 Mēbeļu apvilcēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7535 Kažokādu apstrādātāji un ādmiņi
7536 Kurpnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
754 Citi amatnieki un strādnieki
7541 Ūdenslīdēji
7542 Spridzinātāji
7543 Produktu vērtētāji un izmēģinātāji (izņemot pārtiku un dzērienus)
7544 Dezinfektori un citi kaitēkļu un nezāļu iznīcinātāji
7549 Citur neklasificēti amatnieki un strādnieki

Astotā pamatgrupa: IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI

81 RŪPNIECISKO IEKĀRTU OPERATORI
811 Ieguves un minerālu apstrādes iekārtu operatori
8111 Karjera strādnieki
8112 Minerālu un akmens apstrādes iekārtu operatori
8113 Urbumu urbēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
8114 Cementa ražošanas, akmens un citu minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori
812 Metāla apstrādes un metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori
8121 Metāla apstrādes iekārtu operatori
8122 Metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori
813 Ķīmisko un fotoizstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori
8131 Ķīmisko izstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori
8132 Fotoizstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
814 Gumijas, plastmasas un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8141 Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8142 Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8143 Papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
815 Tekstila, kažokādas un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8151 Dzijas sagatavošanas, vērpšanas un šķetināšanas mašīnu operatori
8152 Aušanas un adīšanas mašīnu operatori
8153 Šuj mašīnu operatori
8154 Balināšanas, krāsošanas un audumu tīrīšanas mašīnu operatori
8155 Kažokādu un ādas apstrādes mašīnu operatori
8156 Apavu un tiem radniecīgu izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
8157 Veļas mazgājamo mašīnu operatori
8159 Citur neklasificēti tekstila, kažokādas un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
816 Pārtikas un līdzīgu produktu ražošanas iekārtu operatori
8160 Pārtikas un līdzīgu produktu ražošanas iekārtu operatori
817 Koksnes apstrādes un papīra ražošanas iekārtu operatori
8171 Papīra masas sagatavošanas un papīra ražošanas iekārtu operatori
8172 Koksnes apstrādes iekārtu operatori
818 Citu rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori
8181 Stikla un keramikas ražošanas iekārtu operatori
8182 Tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatori
8183 Iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatori
8189 Citur neklasificēti rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori
82 MONTIERI
821 Montieri
8211 Mehānisko mašīnu un izstrādājumu montieri
8212 Elektrisko un elektronisko iekārtu un izstrādājumu montieri
8219 Citur neklasificēti montieri
83 PAŠGĀJĒJU MAŠĪNU UN IEKĀRTU VADĪTĀJI UN CELŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI
831 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti) un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
8311 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti)
8312 Dzelzceļa pārmijnieki, sakabinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
832 Transportlīdzekļu vadītāji
8321 Motociklu vadītāji
8322 Vieglo automobiļu, taksometru un mazietilpīgo kravas automobiļu un mikroautobusu vadītāji
833 Smago kravas automobiļu un autobusu vadītāji
8331 Autobusu, trolejbusu un tramvaju vadītāji
8332 Smago kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji
834 Lauksaimniecības, zemes darbu, celšanas un citu kraušanas iekārtu operatori
8341 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori
8342 Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori
8343 Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori
8344 Autoiekrāvēju operatori
835 Kuģu klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki
8350 Kuģu klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki

Devītā pamatgrupa: VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

91 APKOPĒJI UN PALĪGI MĀJAS DARBOS
911 Māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi
9111 Mājstrādnieki
9112 Biroju, viesnīcu un citu telpu apkopēji
912 Transportlīdzekļu, logu un veļas mazgātāji un citu ar rokām veicamu tīrīšanas darbu izpildītāji
9121 Veļas mazgātāji un gludinātāji
9122 Transportlīdzekļu mazgātāji
9123 Logu mazgātāji
9129 Citi tīrīšanas darbu veicēji
92 LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKI
921 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki
9211 Lauksaimniecības kultūru audzēšanas saimniecības strādnieki
9212 Mājlopu fermu strādnieki
9213 Jauktu lauksaimniecības kultūru un lopkopības fermu strādnieki
9214 Dārzkopības strādnieki
9215 Mežstrādnieki
9216 Zivsaimniecības un akvakultūras strādnieki
93 RAKTUVJU, BŪVNIECĪBAS, RAŽOŠANAS UN TRANSPORTA STRĀDNIEKI
931 Raktuvju un būvniecības strādnieki
9311 Raktuvju un karjeru strādnieki
9312 Inženierbūvju strādnieki
9313 Ēku būvniecības strādnieki
932 Rūpniecības un citi strādnieki
9321 Iesaiņotāji
9329 Citur neklasificēti strādnieki
933 Transporta strādnieki un krāvēji
9331 Ar roku vai pedāļiem darbināmu transportlīdzekļu vadītāji
9332 Kučieri
9333 Krāvēji
9334 Preču izvietotāji
94 PĀRTIKAS PRODUKTU SAGATAVOŠANAS PALĪGSTRĀDNIEKI
941 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki
9411 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki ātrās ēdināšanas uzņēmumos
9412 Virtuves strādnieki
95 IELU STRĀDNIEKI UN IELU PĀRDEVĒJI
951 Ielu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
9510 Ielu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
952 Ielu pārdevēji (izņemot pārtikas preces)
9520 Ielu pārdevēji (izņemot pārtikas preces)
96 ATKRITUMU SAVĀCĒJI UN CITU VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI
961 Atkritumu savācēji
9611 Atkritumu savākšanas un pārstrādes strādnieki
9612 Atkritumu šķirotāji
9613 Sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
962 Citi vienkāršo profesiju strādnieki
9621 Kurjeri, sūtījumu piegādātāji un bagāžas nesēji
9622 Gadījuma darbu strādnieki
9623 Skaitītāju nolasītāji un pārdošanas automātu naudas savācēji
9624 Ūdens pienesēji un malkas sagādātāji
9629 Citur neklasificēti vienkāršo profesiju strādnieki

Nulles pamatgrupa: NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU PROFESIJAS

01 VIRSNIEKI
011 Virsnieki
0110 Virsnieki
02 INSTRUKTORI
021 Instruktori
0210 Instruktori
03 KAREIVJI UN ZEMESSARGI
031 Kareivji un zemessargi
0310 Kareivji un zemessargi